Gasilsko društvo

  • gas_d2.jpg
  • gas_d3.jpg
  • gas_d5.jpg
  • gas_d6.jpg
  • stari_gd.jpg

Članstvo v društvu se pomlaja, saj v naše vrste vstopajo pionirji, ki bodo v nekaj letih, nadomestili starejše člane in uspešno nadaljevali dela našega društva v prihodnje.

V letu 2018 je gasilsko društvo praznovalo 120. letnico. POSNETEK DOGODKA

 

ZGODOVINA DRUŠTVA

Leta 1897 je bil na Bohinjski Beli velik požar, ki je opustošil del vasi in zaradi katerega je šest hiš v Zgornji vasi pogorelo do tal. Ta požar je bil povod, da so leto kasneje, 1898, vaščani ustanovili t.i. požarno brambo. Njeni ustanovitelji so bili župnik Matija Mrak, Matija Gogala, Jože Peternelj, Janez Burja, Anton Jamar in Valentin Mužan. 

Takoj so začeli graditi gasilski dom, ki je kot tak služil 75 let, in z nabavo gasilske opreme in gasilskega voza. Nabavili so tudi prvo prvo ročno brizgalno, ki je bila v uporabi vse do leta 1931.

V takratni avstroogrski državi gasilska društva, oziroma požarne brambe niso imele naloge samo pomagati bližnjemu v nevarnosti, temveč so bili tudi prvi nosilci kulture in zabave v naših vaseh. Tako so imeli Belanski gasilci poleg gasilskega orodja v svojem inventarju vpisane tudi tamburice, bugarije, brače in berdo. Organizirali so gledališke predstave, koncerte, bili so prvi buditelji slovenskega narodnega ponosa.

Leta 1900 je bil zabeležen prvi požar po ustanovitvi društva. Nato je sledilo 20 let brez požarov. Leta 1921 je prvič pogorela žaga v Soteski. Najbolj katastrofalno pa je bilo desetletje pred drugo svetovno vojno, saj so se požari kar vrstili. Dvakrat je gorelo leta 1931, nato leta 1932, 1934, in leta 1938, ko je ponovno gorela žaga v Soteski. Tudi leti 1940 in 1943 nista bili izvzeti. Vzroki so bili v načinu gradnje in življenju domačinov ter naravnih ujmah.

Decembra, leta 1957 je gorela Anžetova kmetija, leto kasneje pa kmetiji pri Kovaču in Hlevarju v Spodnji vasi. Leta 1973 pa je zopet zagorela iz žage preurejena Lipova tovarna lesne moke v Soteski, ki je pogorela do tal. V naštetih požarih niso zajeti gozdni požari, ki jih je bilo neprimerljivo več, posebno za časa parne vleke na železnici. Belanski gasilci so sodelovali z okoliškimi gasilskimi društvi. V zgodovino društva je tako zapisano tudi sodelovanje pri gašenju blejskega gradu.

V začetku je omenjena gradnja gasilskega doma, nabava ročne brizgalne in gasilskega voza, ki pa se jim je v letu 1931 pridružila, oz. je bila nabavljena in dana v uporabo nova motorna brizgalna ZUPAN, ki je hkrati pomenila prelomnico v načinu gašenja. Vzporedno je bilo nabavljeno tudi razno orodje, ki je takrat pač bilo na razpolago. Denar za nabavo so si gasilci prislužili z veselicami in tombolami.

Med drugo svetovno vojno je delo gasilcev skoraj zamrlo. Delovalo je le toliko, da se je ohranilo orodje, motorka in gasilski dom. Večina gasilcev, in sicer 20 jih je odšlo v partizane, 5 izmed njih je v vojni izgubilo življenje. Po vojni so nabavili veliko materiala, saj je bilo potrebno zamenjati vse cevi, ki so bile dotrajane, nabavili pa so tudi novo motorno brizgalno ROSENBAUER, ki je bila dana v uporabo leta 1968 ob 70. letnici društva.

Leta 1902 je društvo razvilo prvi prapor. Spominski trak so pripeli fantje, leta 1928 pa so za spominski trak prispevala tudi dekleta. Tega so s ponosom nosili vse do leta 1958, ko je društvo slovesno razvilo nov prapor.

Na občnem zboru leta 1975 je bil sprejet sklep, da se zaradi dotrajanosti adaptira gasilski dom. Še istega leta so pričeli z podiranjem in hkrati ugotovili, da bo dela več, kot pa so predvidevali, saj so morali podreti tudi stolp, ker bi ga bilo kasneje nemogoče spojiti z ostalo stavbo. Tako je ostalo le nekaj starega zidu v garaži, ostalo pa je vse novo. Pri gradnji je bilo porabljenih ogromno prostovoljnih ur, pa ne samo gasilcev, ampak tudi krajanov. Nov gasilski dom je bil zgrajen leta 1978. V njem so se začela odvijati tudi razna izobraževanja, izpopolnjevanja gasilcev, tečaji ipd. V njem pa je dobila svoj prostor tudi civilna zaščita.

Leta 1979 je društvo s pomočjo vaščanov, donacij podjetij in krajevne skupnosti nabavilo prvo gasilsko vozilo IMV 2200 D, ki je služilo svojemu namenu 20 let. Zaradi pomanjkanja prostora, so zgradili prizidek oziroma garažo za gasilsko vozilo na zahodni strani gasilskega doma, ki je bil dokončan leta 1983.

Leta 1988, ob 90. letnici delovanja, je društvo podpisalo listino pobratenja z PGD Dolenci.

Leta 1995 je društvo proslavilo z razvitjem novega, tretjega prapora.

1997 so nabavili kombinirano gasilsko vozilo s cisterno Renault Messenger, ki so ga slovesno dali v uporabo ob 100. letnici društva. V istem letu so zgradili še eno garažo na vzhodni strani gasilskega doma.

Zaradi potreb po vozilu za prevoz moštva so leta 2000 staro vozilo IMV zamenjali z kombijem Peugeotom Boxer, saj se je zaradi potreb po prevozu otrok in članov na razna gasilska tekmovanja, izobraževanja in srečanja to izkazalo za nujno potrebno.

Med manjšimi intervencijami, kot so bili predvsem travniški požari v sušnejših obdobjih, pa se bodo člani društva še dolgo spominjali zadnjega večjega požara, ko je zagorelo v Soteski maja leta 2003 zaradi isker muzejskega vlaka. Šlo je za večji gozdni požar, kjer so sodelovala tudi sosednja društva.

Danes društvo šteje 179 članov. Članstvo pa se še pomlaja, saj v naše vrste vstopajo pionirji, ki bodo v nekaj letih, nadomestili starejše člane in uspešno nadaljevali dela našega društva v prihodnje.


PGD Bohinjska Bela

Bohinjska Bela 56a

4263 Bohinjska Bela